Wahb bin Munabbih dan Utusan Setan

Ruhnya yang baik, insya Allah, berpisah dari jasadnya pada bulan Muharram tahun 114 Hijriah, demikian dipaparkan oleh Abdush-shamad bin Ma’qil. Menutup perjalanan hidup penuh makna seorang anak manusia shalih yang namanya tak terhapus dari catatan sejarah umat Islam. Ya, dialah Wahb bin Munabbih bin Siij bin dzi kibar, Abu Abdillah Ash-Shan’ani. Lahir pada masa Utsman bin Affan, pada sekitar tahun 34 Hijriyah.

Read More