Wahb bin Munabbih dan Utusan Setan

Ruhnya yang baik, insya Allah, berpisah dari jasadnya pada bulan Muharram tahun 114 Hijriah, demikian dipaparkan oleh Abdush-shamad bin Ma’qil. Menutup perjalanan hidup penuh makna seorang anak manusia shalih yang namanya tak terhapus dari catatan sejarah umat Islam. Ya, dialah Wahb bin Munabbih bin Siij bin dzi kibar, Abu Abdillah Ash-Shan’ani. Lahir pada masa Utsman bin Affan, pada sekitar tahun 34 Hijriyah.

Read More

Bila Bersyair Ia Laksana al-Mutanabbi

Pribadi yang sangat alim. Ahli tafsir. Muhammad bin Amin bin Muhammad al-Mukhtar Asy-Syinqithi. Bila membahas tentang tafsir, ia bak Imam Ath-Thabari. Jika bersyair ia laksana al-mutanabbi. Apabila menguraikan tentang hadits ia seolah Ibnu Hajar al-Asqalani. Yah, dia pakar dalam tafsir, syair, sastra. Dan berbagai ilmu agama.

Read More